• استوک و کارکرده

  • دارای هفت روز مهلت تست سلامت دستگاه

  • به همراه جعبه فروشگاه دیجیتال کده ( سریال نامبر دستگاه روی جعبه چاپ شده است )